Huurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het
aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van
een kampeerauto met zich meebrengen, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen
overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is
vermeld.
2. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder
ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem
verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
3. De verhuurder stelt pas een huurovereenkomst op, wanneer er mondeling overeenstemming over
de huur is, op de overeenkomst staan dan tenminste het rijbewijsnummer, geboortedatum en identiteitskaartnummer van
huurder vermeld.
4. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen
huurprijs, waarborgsom ad. € 1.250,-, het eigen risico van € 1.250,-, de huurovereenkomst met
betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden.
Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen prijs
per extra gereden kilometer ad. € 0,28 welke dient te worden voldaan bij het inleveren van de
kampeerauto, tenzij huurder vóóraf onbeperkt aantal kilometers heeft afgerekend.
Bij huurperiodes van 2 weken of langer geldt geen kilometerbeperking.
5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de
verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te
beschouwen.
In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens
vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van
huurder.
6. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige
schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de
huurder hiertoe aanleiding geven.
De verhuurder zal alle van huurder ontvangen betalingen in onderhavig geval, onder aftrek van kosten
terstond aan huurder terugstorten.
7. Indien huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, ontslaat hem dit niet van zijn verplichting
om de overeengekomen huurprijs aan verhuurder te voldoen.

Artikel 3: Ingebruikneming van het gehuurde

1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter
beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van
ingebruikneming, in overleg met huurder, een terugbetaling of tegoedbon aan te vragen.

2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds
door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.
3. Verhuurder draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is
gecontroleerd en dat de brandstoftank en schoonwatertank gevuld zijn en 2 volle gasflessen
aanwezig zijn.
4. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de kampeerauto alsmede de daartoe
behorende inventaris.
Indien op de huurovereenkomst geen aantekening wordt gemaakt heeft huurder het gehuurde
compleet, in goede en gereinigde staat ontvangen.
5. Het voertuig mag uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde
bestuurders die reeds 3 jaar beschikken over een geldig rijbewijs B en tenminste 25 jaar zijn. Huurder
verstrekt verhuurder kopieën van rijbewijs en identiteitskaart.

Artikel 4: Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal
het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de
plaatselijke wetten en verordeningen.
Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor
deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor
smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere
voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te
verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de
belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.
Tevens is het verboden landen te bezoeken waar aan de linkerzijde van de weg wordt gereden.
3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te
belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de
belangen van verhuurder.
4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen,
vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals
die hem door verhuurder worden gegeven.
Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil
brengen.
5. Indien verhuurder opdracht geeft om naar een dealer of herstelbedrijf te gaan, zal huurder dit
opvolgen. Bij niet nakomen van deze opdracht, ongeacht redenen, komen alle gevolgen voor rekening
van huurder.
6. Roken is niet in de kampeerauto toegestaan, mocht er toch in de kampeerauto zijn
gerookt dan verbeurt de huurder zijn volledige waarborgsom.
7. Het is huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper te vervoeren die olie en / of benzine
bevatten.


Artikel 5: Kosten tijdens de huurperiode

1. Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn voor
rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6: Reparaties gedurende de huurperiode

1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert,
neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven
aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van de
kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van
verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de
kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te
blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag
corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van
verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit
artikel.
4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag
corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na
uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door
huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en
kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien
huurder aantoont dat de noodzaak
van de reparaties geen gevolg is van handelen door de huurder.

Artikel 7: Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode

Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt
voor huurder een eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis en bij “bovenhoofdse” schade € 1.500,-
per gebeurtenis.
Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging
van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 4 uren na het ongeval c.q. de
beschadiging in kennis stellen.
Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren. Huurder
verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport danwel proces
verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de
huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en
kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en
adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het in de camper aanwezige Europese
Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen.
Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst
ter beschikking van verhuurder.
Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder
en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
Schades door derden veroorzaakt én kleiner dan € 1.250,00 worden niet door de verzekeraar
verhaald en komen derhalve voor rekening van de huurder.

Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde tijdig mogelijk te maken, stelt huurder op aanwijzing
van verhuurder het gehuurde onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan verhuurder.
Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding.

Artikel 8: Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto

Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde,
kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of
gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde
rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan
schaden.
In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het
opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter
beschikking dient te worden gesteld.
Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal
de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 9: Verlenging van de huurovereenkomst

Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 10: Einde van de huurovereenkomst

1. Huurder verbindt zich het gehuurde tussen 0
9:00 uur en 11:00 uur bij verhuurder in te leveren,
zodanig dat de huurder na 11:00 uur (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) niet meer in de
camper hoeft te zijn. De camper is dan in complete lege en goede gereinigde staat, met volle
brandstoftank.
Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde.
Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in
goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd ter zake
schoonmaakkosten van: toilet € 25, – en binnenzijde van de kampeerauto € 50. -.
De buitenzijde wordt door verhuurder gereinigd, het is huurder verboden de kampeerauto in een
wasstraat te (laten) wassen.
Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten van het afvullen met
daarbovenop € 50,- verschuldigd.
2. Indien bij de finale inspectie na het wassen van de buitenzijde en nareinigen van de binnenzijde is
gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk
wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder
afgesloten All-Risks verzekering worden gedekt.
3. Indien bij de finale inspectie na het wassen, niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van
het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de
door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze
overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het
bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de
huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan
verhuurder per aangevangen uur € 50,- verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer
dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van
verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder ten gevolge van de handelwijze
van huurder ondervindt.

5. Indien huurder de kampeerauto voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen
recht op restitutie van de niet genoten periode.

Artikel 11: Aansprakelijkheid verhuurder

Het is de huurder toegestaan de auto of motor waarmee hij de camper afhaalt gratis bij de verhuurder
te stallen, dit gebeurt echter volledig op eigen risico.
De huurder zal de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor eventuele schades aan, vermissing of
geheel verloren gaan van diens voertuig.
De kosten ten gevolge van voornoemde zijn volledig voor rekening van de huurder.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of
derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het
geval van opzet of grove schuld van verhuurder.
In welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen
huurprijs.
Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit
navolgende omstandigheden:
a. overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het
buitenland.
b. door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
c. beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze
voorwaarden.
d. reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder
tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde.
Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt
aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade
alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid huurder

1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden
niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog
te ontstane kosten en schades.
Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met
het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar
van het gehuurde of derden.
2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige
wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van
de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.
3. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op
diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat
verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht
heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de
huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten.
Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling

Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige
daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.